حساب بانک پارسیان
0200193899000
شماره حساب شبا
IR11-0540-1004-8002-0193-8990-00
شماره کارت
6362142100058634
بنام رضی بیدآبادی